Τρόποι βελτίωσης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι μία διαδικασία που όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος αφού οι συνθήκες συνεχίζουν να είναι δύσκολες και να απαιτείται η χρήση της τεχνολογίας για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19. Βασικό ζητούμενο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι η διάδραση αλλά και η ομαλή μετάβαση από την αμεσότητα της δια ζώσης διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως. 


Στο άρθρο της η Sirui Wang αναφέρει τους τρεις βασικούς κανόνες που πρέπει να συμπεριλάβει κανείς κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αρχικά βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι η θέσπιση μίας σταυερής μορφής επικοινωνίας και διάδρασης. Μέσα από ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα μέσα είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να ανανεώνει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων του μέσα απο τακτικά μηνύματα επικοινωνίας και ανακοινώσεις.

Παράλληλα, βασικός τρόπος σχεδιασμού ενός πετυχυμένου πλαισιού μαθήματος εξ αποστάσεως είναι η πρόβλεψη για δραστηριότητες αλληλεπίδρασης και συχνής συμμετοχής των μαθητών/τριων στη διαδικασία. Η διάδραση των μαθητών /τριων μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό και το περιεχόμενο της εκάστοτε πλατφόρμας είναι βασικά στοιχεία που θα ανανεώσουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως μάθησης. 

Τέλος βασικό στοιχείο είναι η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Μέσα από τη διαδικτυακή μάθηση είναι βασικό να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σύσταση της τάξης και της αίσθησης της κοινότητας και της συνεργασίας μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες. 

 Ενημέρωση: 03-11-2020 06:02 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα