Η μαθηματική σκέψη


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η μάθηση και η εκπαίδευση μέσα από θεματικούς ιστοχώρους είναι κάτι συνηθισμένο αλλά και ζητούμενο στην εποχή μας.έχουν αναπτυχθεί ιστοχώροι για την τέχνη, για παιχνίδια, για γλωσσικές ικανότητες αλλά και για μαθηματικά ακόμα και για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.
Το Matific είναι ένας πολύ ωραίος ιστοχώρος που καλλιεργεί και εξασκεί μαθηματικές δεξιότητες σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Η γλώσσα του ιστοχώρου είναι στα αγγλικά ωστόσο έχει χρήσιμο υλικό για γονείς αλλά και για εκπαιδευτικούς.
Οι δραστηριότητες αλλά και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια του ιστοχώρου είναι κατηγοριοποιημένα ανά ηλικία αλλά και ανά γνωστικό αντικείμενο βάσει του αναλυτικού προγράμματος.
Μέσα από τα παιχνίδια οι μαθητές βοηθιούνται να καλλιεργήσουν τη μαθηματική σκέψη και να αναπτύξουν στοχαστικές ικανότητες αλλά και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.


Ενημέρωση: 29-09-2014 22:10 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι