Πόλεμοι ιστοριών στην τάξη


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών καθώς και η παροχή και η δημιουργία συνθηκών για την ενίσχυση αυτής τόσο μέσα από παραδοσιακούς μεθόδους όσο και μέσα από τις νέες τεχνοπλογίες αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο στην εκπαίδευση. 


Η αφήγηση ιστοριών, η δημιουργία πρωτότυπων ιστοριών των ίδιων των μαθητών αλλά και ο εμπλουτισμός αυτών των ιστοριών με ήχο ή εικόνες είναι μια διαδικασία εκπαδιευτική που εμπλέκει με πιο ενεργό και ενθουσιώδη τρόπο τους μαθητές. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται εργαλεία που εξυπηρετούν αυτόν τόν στόχο. Το StoryWars Classroom είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αλλά και μία προέκταση του Chrome που επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του ιστορίες. 

Επιπλέον, στον εκπαιδευτικό επιτρέπει να δημιουργήσει "μυστικές ιστορίες" για 35 μαθητές όπου θα μποορύν σε αυτό το λογαριασμό να συνδημιουρ΄γησουν το εκπαιδευτικό τους project. ¨Ενα άλλο στοιχείο είναι πως οι ιστορίες ψηφίζονται από τους χρήστες με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία λίστα καλύτερων συγγραφέων. Ενημέρωση: 10-10-2017 10:40 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία