Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασία με το Twitter


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι γεγονός πως πολλοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές οργανώνουν τα μαθήματά τους με χρήση ενός ή περισσοτέρων κοινωνικών δικτύων. Ωστόσο, είναι σύνηθες το φαινόμενο να υπάρχει οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε κάποιο από τα διαθέσιμα εργαλεία όπως το Moodle ή κάποιο άλλο σύστημα διαχείρισης της μάθησης αλλά να μην υπάρχει και αντίστοιχη παροχή ευκαιριών για αλληλεπίδραση της μαθητικής κοινότητας.
Όπως αναφέρουν οι Dunlap, & Lowenthal, στη μελέτη τους Tweeting the night away: Using Twitter to enhance social presence θα πρέπει ο εκπαιδευτικός- εκπαιδευτής εκτός από την τμηματική οργάνωση και ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού να προνοεί και για την καλλιέργεια ευκαιριών για on line αλληλεπίδραση και συνεργασία των εκπαιδευόμενων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της on line αλληλεπίδρασης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν: ο διαμοιρασμός εγγράφων, η παράλληλη και on line αναζήτηση πληροφοριών σε ένα συγκεκριμένο θέμα καθώς και η αντίστοιχη επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εργαλείων που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.
Στη συγκεκριμένη εργασία αναφέρονται τα οφέλη χρήσης του Twitter καθώς και οι πιθανή τρόποι εμπλοκής του στην εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη της κοινωνικής μάθησης και της εμπλοκής των φοιτητών, στη δομή και στη λειτουργία αυτών των εργαλείων προκειμένου να ευδοκιμήσουν περισσότερο οι κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.


Ενημέρωση: 19-05-2011 10:47 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα