Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μάθησης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα ψηφιακά μέσα προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαιητών και φοιτητών αφενός γιατί είναι τα καθημερινά εργαλεία της ζωής τους αφετέρου γιατί δεν τα ταυτίζουν με τα σχολικά εγχειρήδια γιατί για χρόνια δεν ήταν "εκπαιδευτικά " αποδεκτά.
Στο άρθρο του ο Tom Vander Ark παρουσιάζει τους λόγους για τοους οποίους θεωρεί πως η μάθηση με τη χρήση ψηφιακών μέσων οδηγεί σε μία βαθύτερη γνώση, μία κατάκτηση πληροφοριών και στοιχείων που αποκτούνται με πιο εσωτερικές διαδικασίες μάθησης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως εκτός από τα πλεονεκτήματα που τα ψηφιακά μέσα προσδίδουν στη διδασκαλία όπως μεγαλύτερο βαθμό συνεργατικότητας, απόκτηση προσωπικού ρυθμού μάθησης και επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργικότητα και ελευθερία στον τρόπο εργασίας αναφέρεται και στους διαφορετικούς ρόλους που η χρήση των ψηφιακών μέσων στην αίθουσα προσδίδουν στους μαθητές.
Έτσι από απλοί και πολλές φορές παθητικοί αποδέκτες όγκου γνώσεων γίνονται οι ίδιοι επιστημονικοί ερευνητές αναζητώντας τις απαραίτητες πληροφορίες, παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου, συνεργάτες στη μάθηση αλλά και συνεργάτες στον τρόπο επίλυσης τόσο τεχνικών και πρακτικών θεμάτων όσο και θεμάτων που θα προκύχουν από τη συνεργασία.
Στόχος του άρθρου δεν είναι η παρουσίαση των θετικών αποτελεσμάτων της μάθησης με ψηφιακά μέσα αλλά ο προβληματισμός πάνω στα θέματα που αναφέρει όπως δηλώνει και ο ίδιος ο συγγραφέας.


Ενημέρωση: 28-06-2012 12:47 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα