Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (DigCompΕdu) στα ελληνικά


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (European Framework for the Digital Competence of Educators – DigCompEdu) είναι πλέον διαθέσιμη για την εκπαιδευτική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκδοση στην ελληνική γλώσσα, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/publications/698, αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου (ΠΙΚ) και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).


Το DigCompEdu, το οποίο εκδόθηκε το 2017 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ευρωπαϊκών κρατών να υποστηρίξουν  την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητη, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ως επαγγελματίες το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και την ενίσχυση της καινοτομίας στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

Η έκδοση παρουσιάζει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης.

 

Το DigCompEdu είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη σχετικών πολιτικών, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αξιοποιηθεί σε εθνικά ή περιφερειακά εργαλεία και επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος του DigCompEdu είναι να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για τους φορείς ανάπτυξης μοντέλων ψηφιακών ικανοτήτων, δηλαδή τα κράτη-μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Το Πλαίσιο DigCompEdu για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών αποτελείται από 22 ικανότητες, κατηγοριοποιημένες σε 6 διαφορετικούς τομείς. Οι έξι τομείς του DigCompEdu επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών:   

  • Τομέας 1: Επαγγελματική ενασχόληση - Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την επικοινωνία, τη συνεργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.
  • Τομέας 2: Ψηφιακοί πόροι - Επιλογή, δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακών πόρων.
  • Τομέας 3: Διδασκαλία και μάθηση - Σχεδίαση και οργάνωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
  • Τομέας 4: Αξιολόγηση - Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και στρατηγικών για την ενίσχυση των πρακτικών αξιολόγησης.
  • Τομέας 5: Ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων - Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της εξατομίκευσης, της προσβασιμότητας και της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων.
  • Τομέας 6: Καλλιέργεια ψηφιακής ικανότητας εκπαιδευομένων - Yποστήριξη των εκπαιδευομένων ώστε να χρησιμοποιούν δημιουργικά και υπεύθυνα τις ψηφιακές τεχνολογίες για την πληροφόρηση, την επικοινωνία, τη δημιουργία περιεχομένου, την ευημερία και την επίλυση προβλημάτων.


Ενημέρωση: 04-06-2024 06:00 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα