Εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων από τη Unicef


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η αποτελεσματική εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελεί το βασικό στόχο της πολιτείας προκειμένου τα παιδιά αυτά να βοηθηθούν να ενταχθούν  τόσο σε επίπεδο γνωστικό όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικό.Εκτός από το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και το εποπτικό υλικό που ομάδες έχουν δημιουργήσει για την εκπαίδευση και υποστήριξη είναι βασικό στην κατεύθυνση αυτη να βοηθήσει και η τεχνολογία. 


Η εργαλειοθήκη “Φτου και βγαίνω!” αναπτύχθηκε από τη UNICEF και τους εταίρους της ELIX και SolidarityNow, με στόχο την καλλιέργεια γλωσσικών δραστηριοτήτων μέσα από δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.

Ακολουθώντας το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί παράλληλα με τις δραστηριότητες στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί θα βοηθηθούν ώστε να αναπτύξουν ενδιαφέροντα, δημιουργικά, συμπεριληπτικά πλαίσια εκπαίδευσης που καλλιεργούν  τόσο δεξιότητες επικοινωνίας όσο και δεξιότητες ζωής,

Με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες και θα ενισχυθεί  η συμμετοχή, η ενεργητική ακρόαση και η έκφραση των διαφορετικών απόψεων και των συναισθημάτων.

Η εργαλειοθήλη αυτή σχεδιάστηκε ως μια γέφυρα-σύνδεση ανάμεσα σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα (για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης για παιδιά στο επίπεδο Α1) και σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, που υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς ώστε ουσιαστικά να ενσωματώνουν με δημιουργικό τρόπο προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και διαπολιτισμικές – ενδυναμωτικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες .Ενημέρωση: 16-07-2019 10:52 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι