Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών»


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Στόχος της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.


Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν σαφή εικόνα του σκοπού της πρωτοβουλίας πολιτών, του τρόπου λειτουργίας της, του τρόπου με τον οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να επιφέρουν αλλαγές στον κόσμο τους. 

 

Η εργαλειοθήκη είναι σχεδιασμένη για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία στα μαθήματα της αγωγής του πολίτη ή στο πλαίσιο θεματικής προσέγγισης. Θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η εργαλειοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εθνική γλώσσα, σε μάθημα ξένων γλωσσών ή κατά τη διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (CLIL).  

 

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε διαφορετικό αντικείμενο, που εκτείνονται από γενικότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 

  1. Σύντομη εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
  2. Η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
  3. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
  4. Ανάπτυξη και προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Ετικέττες: toolkit, EC, Europe


Ενημέρωση: 08-08-2023 18:26 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία