Οδηγός προς εκπαιδευτικούς, από την ΕΕ, για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, μια σειρά οδηγιών, για εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης.


Οι οδηγίες αυτές παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συμβουλών και σχεδίων δραστηριοτήτων. Έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ή χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και αποσκοπούν στην προώθηση της κατανόησης του τρόπου ενίσχυσης του ψηφιακού γραμματισμού και στην παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με την παραπληροφόρηση. Παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και τον τρόπο αξιολόγησης των ικανοτήτων των σπουδαστών όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό. Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού. Όσο πιο γρήγορα βοηθάμε τους νέους να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για να είναι κρίσιμοι και σίγουροι χρήστες, τόσο το καλύτερο.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν ερωτήματα, όπως:                                                                                                                

  • Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να ελέγχουν τα γεγονότα και να σκέφτονται κριτικά; 
  • Πώς μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες διαστάσεις της παραπληροφόρησης, όπως η ηθική ή η οικονομική;
  • Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τα deep fakes; 


Ενημέρωση: 19-10-2022 10:46 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία