Ψηφιακή αφήγηση και εκπαίδευση


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα ακόμα εκπαιδευτικό εργαλείο που εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα εφοδιάζει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.


Το πόσο χρήσιμη είναι εκπαιδευτικά και πόσο συνεισφέρει στη διαδικασία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σίγουρα από τον τρόπο ένταξή της στη σχολική αίθουσα αλλά κυρίως με το βαθμό της ενεργής εμπλοκής του μαθητή. Οι ιστορίες είναι ένα δυνατό εργαλείο γιατι διδάσκουν, διασκεδάζουν αλλά κυρίως κερδίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή αφού είναι δικές του ιστορίες. Η έρευνα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθηκε από το DISTCO σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στόχος ήταν μαθητές από όλα τα σχολεία να υποβάλλουν πρωτότυπες δικές τους ιστορίες με συγκεκριμένο τρόπο στον ιστοχώρο του DISTCO. Με βάση αυτό τον διαδικτυακό διαγωνισμό και την πορεία προετοιμασίας που ακολούθησε το κάθε σχολείο παρουσιάζονται οι απόψεις των μαθητών αλλά και των εκπαδιευτικών σε σχέση με την χρήση ιστοριών συνδυαστικά με την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία.Ενημέρωση: 25-05-2012 11:27 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες