Τα 9 οφέλη της τεχνολογίας στη μάθηση


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ενσωμάτωση ή ή ένταξη της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης είναι πλέον μία κοινή εκπαδιευτική στρατηγική. Ωστόσο, ο τρόπος που ενσωματώνεται προκειμένου ν α εμπλουτίζει την εκπαδιευτική διαδικασία καθώς και το πως αυτό μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι μία ανοικτή συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα.


Στο άρθρο της η Jen Miller, αναφέρεται στους τρόπους που η τεχνολογία στην εκπαίδευση μπορεί να ενδυναμώσει τη διαδικασία και να προσφέρει μαθησιακά οφέλη αλλά και μία πιο αλληλεπιδραστική διαδικασία μάθσης στο σχολείο. Ειδικότερα, η τεχνολογία και η βιωματική χρήση των προϊόντων αυτής (προγραμμάτων, εφαρμογών αλλά και hardware) έχει αποδειχθεί πως καλλιεργεί τη κριτική σκέψη ενώ παρέχει μεγάλες δυνατότητες αυτονόμησης των μαθητών σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφοριών και πρωταρχικών πηγών. 

Με την μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών επιτυγχάνεται και η συγκράτηση πληροφοριών αφού έχουν εμπλακεί προσωπικά στη διαδικασία αυτή. Άλλωστε χρησιμοποιώντας ο εκπαιδευτικός εποπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο εκτός και εντός σχολείου, ενσωματώντας αντίστοιχα ψηφιακά παιχνίδια για εξάσκηση αλλά και για διαφορετική θεώρηση του γνστικού αντικειμένου, ο εκπαδιευτικός επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη εμπλοκή του μαθητή σε χρόνο εντός του σχολείου και εκτός. Κυρίως όμως του παρέχει ένα μέσο διαφορετικό από το βιβλίο αλλά σε παράλληλη σχέση με αυτό για περισσότερο μελέτη και πειραματισμό. Τέλος βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου άρθρου παράλληλα με τις έρευνες στις οποίες παραπέμπει είναι το γεγονός πως ητεχνολογία στη μάθηση ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών αλλά και του ευρύτερου σχολικού συνόλου σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με συμμαθητές και συναδέρφους από όλο το κόσμο δημιουργώντας ένα δίκτυο μάθησης και συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενημέρωση: 17-04-2018 09:32 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες