Μάθηση με παιχνίδι


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η άμεση σχέση που έχει η μάθηση με το παιχνίδι είναι πλέον αποδεκτή από εκπαιδευτικούς, γονείς και αναπτυξιλόγους. Το στοιχείο της διασκέδασης αλλά και της χαράς συντελεί στο να μάθουν τα παιδιά πιο εύκολα αλλά και βιωματικά αυτά που διδάσκονται. 


Ο Jamieson Pond στο άρθρο του τονίζει το βασικό λόγο που οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενσωματώσουν το παιχνίδι αλλά και δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα στη διαδικασία της μάθησης. Ιδιαίτερα τονίζει πως σήμερα τα παιδιά είναι ικανα να θυμηθούν μεγάλο ποσοστό πληροφοριών από τα παιχνίδια που παίζουν με πολλές λεπτομέρειες ενώ την ίδια στιγμή αδυνατούν να θυμηθούν απλές πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Αυτό ως γεγονός υπερτονίζει τη σημασία του παιχνιδιού ακόμα και στο πιο δύσκολο γνωστικό αντικείμενο. Η έννοια του παιχνιδιού στη σχολική αίθουσα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το βαθμό εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία αλλά και στην κατάκτηση της γνώσης. Επιπλέον, αυξάνει το βαθμό δημιουργικότητας καλλιεργώντας δεξιότητες φαντασίας και προφορικού λόγου ενώ παράλληλα μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες καλλιεργούν μία πληθώρα δεξιοτήτων σε μαθηματικά, φυσική αλλα και άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως ιστορία.  

Η συμβολή του παιχνιδιού στη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή είναι το βασικότερο στοιχείο που ενισχύει τη συμμετοχή του αλλά και την εμπλοκή του. Ενημέρωση: 23-10-2018 00:15 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα