Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν μαζί


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η συνεργατική μάθηση είναι μία διαδικασία κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων που ευνοεί την ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη μάθηση. Είναι κοινώς αποδεκτό πως μαθαίνουμε καλύτερα σε ομάδες και μέσα από αλληλεπίδραση και συνδιαμόρφωση της μαθησιακής μας πορείας.


Συνήθως με τον όρο μάθηση οι περισσότεροι αναφέρονται σε παιδιά και νέους. Η μάθηση είναι μία διαδικασία δια βίου που απευθύνεται σε κάθε ηλικία. Έρευνες στο εξωτερικό δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί ευνοούνται περισσότερο μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν και αποδίδουν καλύτερα μέσα από ομάδες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εσωτερικής επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί έχουν να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη αν η επιμόρφωση αυτή, σύμφωνα με την Peg Grafwallner, γίνεται μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών. Η μάθηση λαμβάνει χώρα και σε ομάδες αλλά και σε ζευγάρια με στόχο την αλληλουποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην τάξη. Ενημέρωση: 06-02-2018 00:14 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα