Η έννοια της μάθησης στον 21ο αιώνα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση αλληλοεπηρεάζονται και κατά καιρούς είναι η τεχνολογία που οδηγεί σε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμογές. Η μάθηση στον 21ο αιώνα έχει αλλάξει ως προς τη διαδικασία της και έχει μετατραπεί από μία μοναχική και ατομική προσπάθεια σε μία συλλογική διαδικασία με την χρήση πολυμέσων και υπερμέσων.


Η ανάπτυξη του Internet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την τελευταία δεκαετία ήταν τόσο ραγδαία που δεν άφησε την εκπαίδευση ανεπηρέαστη. Οι μαθητές είναι κοινωνοί των νέων εξελίξεων. Η μάθηση δεν είναι πλέον μία συλλογή δεδομένων, γεγονότων και ημερομηνιών και τα διαδικτυακά εργαλεία δεν είναι απλά εργαλεία παράθεσης εικόνων και στοιχείων. Ο νέος τρόπος που μαθαίνουμε χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση. Για παράδειγμα στην Wikipedia απλά οι χρήστες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της ανάλογα με το τι γνωρίζουν, ωστόσο με τα νέα συνεργατικά εργαλεία η γνώση συν-δημιουργείται. Είναι μία διαδικασία που διαμοιράζεται, που ξεκινάει από μία ομάδα σχολιάζεται, εμπλουτίζεται και ανατροφοδοτείται από μία πληθώρα χρηστών. Η Jolie O'Dell στο άρθρο της "online Education Is Changing the Way We Learn [INFOGRAPHIC]" αναλύει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε σήμερα αλλά και σε τι έχει αλλάξει η διαδικασία της μάθησης μετά την ανάπτυξη του διαδικτύου. Η αναπαράσταση της εξέλιξης της μάθησης γίνεται με τρόπο αναπαραστατικό και με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εικόνες.Ενημέρωση: 15-06-2011 18:59 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα