Το παιχνίδι απαραίτητο στη μαθησιακή διαδικασία


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το παιχνίδι και ο τρόπος που τα παιδιά παίζουν είναι συνάρτηση πολλών συνιστωσών όπως η πολιτισμική κουλτούρα, η τεχνολογία και η οικονομία κάθε εποχής αλλά και το κοινωνικό σύνολο.
Ο τρόπος που τα παιδιά παίζουν σήμερα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει και ο τρόπος που η εκπαιδευτική κοινότητα χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως μέσο μάθησης.
Στο άρθρο του ο J. Shapiro από τους θερμους υποστηρικτές της μάθησης βασισμένης στο ψηφιακό παιχνίδι αναφέρει τη σπουδαιότητα της χρήσης του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλ΄ακαι τη σημασία του στην καλλιέργεια της φαντασίας και του τρόπου σκέψης.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο η χρήση ψηφιακών παιχνίδιων αποτελεί τον τρόπο ενεργής εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους ψυχαγωγίας τους. Η χρήση λοιπόν των παιχνιδιών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος αλλά και σε κατάκτηση ποικίλων άλλων δεξιοτήτων όπως συνεργασία, επικοινωνιακές δεξιότητες, καλυτέρευση του κλίματος στην τάξη και άλλες ακόμα δεξιότητες ανάλογα με το εκπαιδευτικό σενάριο στο οποίο εμπλέκονται οι μαθητές.


Ενημέρωση: 30-06-2014 15:39 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα