Λευκό Κείμενο Εργασίας της Δράσης Μάθηση 2.0 plus (μετα-τελική έκδοση)


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr

H δράση Μάθηση 2.0 plus έχει προχωρήσει σε μελέτη και καταγραφή της στάθμης καινοτομικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 με αποτέλεσμα λευκό κείμενο εργασίας (white paper) , το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για τις προσπάθειες εκπαίδευσης και μάθησης 2.0, καθώς και στον διάλογο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα.


Το κεφάλαιο 2 του κειμένου εργασίας αναφέρεται στην τρέχουσα στάθμη πρακτικής (state of practice) για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0, στο κεφάλαιο 3 του κειμένου παρουσιάζονται ενδεικτικές πρόσφατες εξελίξεις από προσπάθειες που γίνονται στον διεθνή χώρο και εν συνεχεία, στα κεφάλαια 4 και 5, παρουσιάζοντες ενδεικτικές καλές πρακτικές (κεφάλαιο 4) και δράσεις ενδιαφέροντος (κεφάλαιο 5) για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην Ελλάδα.


 


Τέλος, στο κεφάλαιο 6 του κειμένου εργασίας παρατίθενται οι αποκρίσεις που κατατέθηκαν μετά από ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για δύο θέματα σε σχέση με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην ελληνική πραγματικότητα :


 


Θέμα 1 : Ποια είναι τα κυριότερα ανοικτά ζητήματα (α) προϋποθέσεων και (β) μεθοδολογίας τα οποία δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής ικανοποιητικά και απομένει να απαντηθούν προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα ;


 


Θέμα 2 : Ποιοι είναι οι περισσότερο πρόσφοροι τρόποι (α) για την ανάδειξη, (β) για τη


διάχυση και (γ) για τη μεταφορά καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην Ελλάδα ;Ενημέρωση: 18-01-2013 10:15 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις