Ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης — Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η σχολική εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διαμόρφωση κοινωνιών που είναι συμπεριληπτικές, δικαιότερες και πιο ευημερούσες, καθώς σκοπός της είναι να βοηθά όλα τα παιδιά και τα νεαρά άτομα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για να προοδεύσουν στη ζωή και να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, ικανοί να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, ανοικτοί στη διά βίου μάθηση.


Ωστόσο, στην ΕΕ, ένας στους πέντε νέους εξακολουθεί να μην αποκτά τις απαραίτητες ικανότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τις θετικές επιστήμες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Πάρα πολλοί νέοι Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση χωρίς απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ευεξία των μαθητών μειώνεται, ενώ ο εκφοβισμός είναι διαδεδομένος, με αρνητικές επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα.

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ επιθυμεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τα σχολεία τους να επιτύχουν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους νέους και τις νέες της Ευρώπης, ιδίως αυξάνοντας το επίπεδο επάρκειας στις βασικές δεξιότητες όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών και ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς πτυχίο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι της νέας πρωτοβουλίας «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία».

 

Η παρούσα έρευνα καλεί τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και φορείς να καταθέσουν απόψεις και ιδέες σχετικά με το τι είναι πιο επείγον για την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες και την πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και για τη βελτίωση της ευεξίας στα σχολεία. Οι απόψεις αυτές θα χρησιμεύσουν ως συμβολή σε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου με τίτλο «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία», την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή στις αρχές του 2022.Ενημέρωση: 05-08-2021 07:46 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις