Εργαστήριο δημιουργών και κατασκευών για όλους


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι βασικότερες θεωρίες μάθησης συγκλίνουν στο γεγονός πως για να μπορέσει το παιδί να μάθει χρειάζεται να δημιουργήσει, να χρησιμοποιήσει τις αισθήσεις του και με βιωματικό τρόπο να εξερευνήσει αυτό που το ζητείται να μάθει. 


Η έννοια του Maker Space, του εργαστηρίου δημιουργούν κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση στην εκπαίδευση και εφαρμογή πέρα από τα γνωστικά αντικείμενα του STEM. Τα παιδιά κατασκευάζουν, πειραματίζονται με υλικά, κρίνουν και αποφασίζουν τι χρειάζονται και για ποιο σκοπό στην αίθουσά τους και αυτό καλλιεργεί τη δμιουργικότητα, την σκέψη τους και τυην ικανότητα της κριτικής σκέψης. Στο άρθρο τους οι Johanna Prince και Kevin Good, τονίζουν τη σημασία χρήσης αυτών των εργαστηρίων και από μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή ακόμα και αναπηρίες. Ειδικότερα, σε αυτή τη μαθησιακή ομάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συμπερίληψή τους σε τάξεις δημιουργών. 

Εάν ενδυναμωθούν και υποστηρικτούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να συμπεριλάβουν σε εργαστήρια δημιουργών- κατασκευαστών, μαθητές που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κίνησης είναι βέβαιο πως η εκπαίδευση STEM θα λάβει μία διαφορετική πορεία και θα ανατραπεί η πραγματικότητα όπου σε π[οσοστό χαμηλότερο του 15% μαθητές με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε εργατήρια STEM.

Είναι σημαντικό βήμα η υποστήριξη εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα ευνοήσουν τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία σε εργαστήρια maker spaces με την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτά. Ενημέρωση: 18-09-2018 15:41 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα